Broca Group oferuje:

 • raport z oceny ryzyka w lokalizacjach firmy
 • analiza jakościowa dotychczasowej ochrony ubezpieczeniowej
 • negocjacja z Ubezpieczycielami kompleksowego programu ubezpieczeń
 • wdrożenie i obsługa polis
 • przygotowanie procedur likwidacji szkód
 • szkolenie pracowników z procedur likwidacji szkód
 • asysta w likwidacji szkód
 • zamówienia publiczne
 • wiedza i doradztwo z zakresu prawa ubezpieczeń gospodarczych i zarządzania ryzykiem

 •  

   

  Broker ubezpieczeniowy

  Ustawa z dnia 22 maja 2003 roku o pośrednictwie ubezpieczeniowym (DZ.U. 2003 nr 124 poz. 1154) zawiera przepisy dotyczące rejestracji i wykonywania działalności brokerskiej. Działalność brokerska jest nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF).

  Czynnościami brokerskimi – art. 4 ust 2 cytowanej ustawy – są czynności w imieniu lub na rzecz podmiotu poszukującego ochrony ubezpieczeniowej, polegające na zawieraniu lub na doprowadzaniu do zawarcia umów ubezpieczenia, wykonywaniu czynności przygotowawczych do zawarcia umów ubezpieczenia oraz uczestniczeniu w zarządzaniu i wykonywaniu umów ubezpieczenia, także w sprawach o odszkodowanie.

   

  Główne obowiązki brokera wobec Klientów, art. 26 cytowanej ustawy:

 • przed zawarciem umowy ubezpieczenia udzielić na piśmie porady, w oparciu o rzetelną analizę ofert w liczbie wystarczającej do opracowania rekomendacji najwłaściwszej umowy ubezpieczenia oraz pisemnie wyjaśnić podstawy, na których opiera się rekomendacja,

 • zachować w tajemnicy wszystkie informacje uzyskane w związku z wykonywaniem czynności brokerskich; obowiązek ten ciąży na brokerze ubezpieczeniowym również po rozwiązaniu stosunku umownego ze zleceniodawcą,

 • wykonywać działalność z poszanowaniem interesów stron umowy ubezpieczenia.

 •  

  Klient udziela brokerowi pełnomocnictwa do wykonywania czynności brokerskich w swoim imieniu; jest to warunek bezwzględny do podjęcia działań przez brokera.

  Klient, jako zleceniodawca brokera do wykonania czynności brokerskich, nie jest zobowiązany do uiszczenia jakichkolwiek opłat z tego tytułu.

  Zawarcie umowy ubezpieczenia następuje wyłącznie po uprzedniej, pisemnej zgodzie Klienta.